calculator rate
 
Curs Valutar
EUR:  
USD:  
ROBOR
1 lună  
3 luni  
6 luni  
12 luni  
EURIBOR
1 lună  
3 luni  
6 luni  
12 luni  
home
 
 
despre noi info leasing parteneri FAQ login clienti contact
 
 
           
 
 

Asigurare CASCO
asigurare care acoperă daunele produse autovehiculelor sau vehiculelor tractate (remorci, semiremorci, etc) supuse înmatriculării: furt total/parţial, evenimente catastrofale, avarii produse de coliziunea cu corpuri staţionare sau mobile, răsturnări, derapare, incendiu, explozie, tentativă de furt.

Asigurare obligatorie RCA
asigurare obligatorie de răspundere civilă auto, destinată persoanelor fizice sau persoanelor juridice, având ca obiect acoperirea prejudiciilor provocate terţilor, ca urmare a producerii evenimentului asigurat, prin accidente de autovehicule.

Avans
sumă de bani acordată cu anticipaţie de către Utilizator pentru procurarea bunului care face obiectul contractului de leasing. Aceasta sumă reprezintă minim 15% din valoarea bunului.

Bilet la ordin
efect comercial prin care o persoană, numită emitent sau subscriitor (debitor) îşi asumă obligaţia personală şi necondiţionată să plătească unei alte persoane numite beneficiar (creditor), o anumită sumă de bani, la o data fixă numită scadenţă.

Buy-back
convenţie între Partener Leasing IFN şi furnizorul bunului care face obiectul contractului de leasing, pentru răscumpărarea bunului sau preluarea contractului de leasing, în cazul în care Utilizatorul nu achită 2 sau mai multe rate.

Cesiune
transmiterea unui contract de leasing (în acest context) de la un utilizator (cedent) la altul (cesionar), prin intermediul unui contract de cesiune.

Creanţă
drept patrimonial al unei persoane fizice sau juridice (creditor) asupra altei persoane fizice sau juridice (debitor), de executare a unei obligaţii, de restituire a unui bun, a unei sume de bani, de realizare a unui serviciu etc.

Curs de schimb
preţul la care se vând şi se cumpară hârtiile de valoare şi valută străină.

Datorie
obligaţie asumată de o persoană fizică sau juridică (debitor) faţă de o altă persoană fizică sau juridică (creditor), care are, faţă de primul, o creanţă.

Debit
datoria persoanei creditate.

Dobandă
sumă de bani plătită sau primită pentru utilizarea banilor (în cadrul unei datorii, în legătură cu un depozit sau în conformitatea cu un contract de leasing, vânzare cu plată în rate sau cu plată amânată).

EURIBOR (Europe Interbank Offered Rate)
rata dobânzii pentru depozitele la termen plasate în moneda unică europeană pe piaţa interbancară.

Finanţator/locator
parte în tranzacţia de leasing, care este proprietarul bunului finanţat şi îl pune la dispoziţie pentru folosinţa utilizatorului, în schimbul achitării de către acesta de plăţi periodice (rate de leasing).

Furnizor
parte în tranzacţia de leasing, care furnizează(vinde) bunul către Finanţator.

Garanţie
angajament de plată al unei persoane către o alta; bun mobiliar sau imobiliar ipotecat sau gajat în favoarea unui creditor ca asigurare a îndeplinirii obligaţiilor de plată de către debitor.

Girant
persoană care se angajează să plătescă datoriile scadente ale unui terţ, în cazul în care acesta este incapabil să le achite.

Leasing
operaţiunea prin care un Locator/Partener Leasing pune la dispoziţia unui Utilizator/Client/Locator un bun cumpărat de la furnizor, în schimbul plăţii periodice a unor rate de leasing de către lessee/locatar către lessor/locator.

Leasing financiar
operaţiunea de leasing care îndeplineşte urmatoarele condiţii:
- riscurile şi beneficiile aferente dreptului de proprietate sunt transferate utilizatorului în momentul încheierii contractului, cu excepţia dreptului de proprietate în sine;
- parţile au convenit expres ca, la expirarea contractului de leasing, dreptul de proprietate asupra bunului să poată fi transferat utilizatorului.

Leasing operaţional
operaţiunea de leasing care nu îndeplineşte unul din criteriile leasingului financiar. În afara criteriilor menţionate, cele două tipuri de leasing se deosebesc, de asemenea, pe plan fiscal.

Rată de leasing
(conform OG 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing, actualizată)
- în cazul leasingului financiar, cotă-parte din valoarea de intrare a bunului şi dobânda de leasing, care se stabileşte pe baza ratei dobânzii convenite prin acordul părţilor;
- în cazul leasingului operaţional, stabilită prin acordul părţilor.

ROBOR (Romanian Interbank Offered Rate)
rată medie a dobânzii pentru imprumuturi acordate pe piata interbancară, comunicată de Banca Naţională a României.

Scadenţa
ziua în care obligaţia de plată a sumei datorate (rata leasing, prima asigurare etc) devine exigibilă.

TVA
taxa pe valoare adăugată; impozit indirect datorat bugetului de stat.

Utilizator
parte a tranzacţiei de leasing care are dreptul de a folosi bunul în schimbul efectuării de plăţi periodice (rate de leasing) către finanţator/locator.

Valoare reziduală
valoare la care se face transferul de proprietate la sfarşitul perioadei de leasing; nu poate fi mai mică de 20% din valoarea iniţiala a bunului la momentul importului.

Valoare CIP
preţ de bun care include transportul până la locul de destinaţie.

 

 

 
 
leasing auto leasing echipamente leasing imobiliar bancassurance
 
  home I despre noi I info leasing I parteneri I FAQ I login clienţi I contact I glosar I legislaţie I copyright © Partener Leasing IFN S.A. I design grafik.ro